Nguyễn Thị Linh

Khuân mặt tôi rất vuông và thô lên tôi cũng hơi mặc cảm…tôi mong trương trình giúp đỡ để cải thiện bản thân

Multi-touch tables and collaborative learning, steve higgins, emma mercier, liz burd, andrew joyce-gibbons, british journal of educational technology reveal this volume 43, issue 6, pages 1041 1054, november 2012 rick, j

Bạn đang xem Nguyễn Thị Linh trong chuyên mục

Bình luận