LOADING IMAGES
DA27795 - Nguyễn Tấn Thành

Em là một người ở thế giới thứ 3 với mong muốn và khác khao tìm lại chính mình luôn có mong muốn trở về con người thật khi biết đước chương trình diện mạo hoàn hảo em rất mừng vì em đã tìm được một cơ hội dù nó mong manh vì em biết sau em có những người bất hạnh và diện mạo không được hoàn chỉnh nhưng em vẫn mong được chọn để cho e được sống đúng với con người thật của mình

Bình luận
X