HOÀNG TUYẾT MAI

Vì khuôn măt xấu và có tật ở mặt. Vì xấu nên nhiều người không nhận ra tôi khiến tôi bị xa lánh và có cảm giác cô lập. Tôi muốn thay đổi cuộc sống nên tham gia cuộc thi này.

Designs are limited only buy assignments uk by your own creativity

Bạn đang xem HOÀNG TUYẾT MAI trong chuyên mục

Bình luận