LOADING IMAGES
DA31861 - Bạch Duy Cường

Muốn đẹp mà do điều kiện kinh tế chưa cho phép làm được điều đó. Còn phải phụ dưỡng cha mẹ già đó là mặt kinh tế
Muốn cho khuôn mặt hoàn hảo hơn là vì do công việc phải tiếp xúc với nhiều người nên khuôn mặt là điều quan trọng nhất.

Bình luận
X